• Statuten en reglementen

    S.V. TOGB is als sportvereniging gehouden aan het verenigingsrecht. De regels van het verenigingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:26 t/m 2:52 BW). Een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel, waardoor de mogelijk gemaakte winst niet aan leden mag worden uitgekeerd. De winst mag uitsluitend worden gebruikt ter verwezenlijking van het doel van de vereniging.

    Een vereniging heeft leden en daardoor een bestuur. Het bestuur heeft wettelijk gezien twee hoofdtaken namelijk het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigen van de vereniging. Daarnaast heeft een vereniging een algemene ledenvergadering, bij ons is dat de ledenraad. De ledenraad heeft als bevoegdheid het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur daartoe rekening en verantwoording af aan de ledenraad door overlegging van het jaarverslag.  Ter controle benoemt de ledenraad een kascommissie die uit minimaal twee leden bestaat die geen bestuurslid mogen zijn. De kascommissie onderzoekt de balans en de verlies-en-winstrekening en brengt daarover verslag uit aan de ledenraad.

    S.V. TOGB is net als de meeste verenigingen opgericht bij notariële akte. Daardoor is TOGB, als rechtspersoon, zoals dat heet een zelfstandige drager van rechten en plichten en kan onroerende zaken verkrijgen en vermogen en schulden opbouwen. Als wij niet bij notariële akte zouden zijn opgericht, dan zouden wij zoals dat genoemd wordt een informele vereniging zijn en dan hadden wij geen onroerende zaken, zoals de kantine en sporthal, in eigendom kunnen hebben en bestuurders zouden persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vereniging die tijdens hun bestuursperiode ontstonden.

    Voorwaarde bij oprichting middels een notariële akte is dat  de notariële akte de statuten van de vereniging bevat. Voor de statuten klik je op de link in de linker menu balk. Doordat we als vereniging via een notariële akte zijn opgericht zijn wij ook wettelijk verplicht ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.